استاندارد API

API 2X:برای آزمایش NDT استراکچرهای خشکی کاربرد دارد.

API 1104:مهم ترین استاندارد برای جوشکاری خطوط لوله استاندارد API 1104 می باشد.

API 1111:این  استاندارد به طراحی و شناخت و تعمیر خطوط لوله سازه های OFFSHORE می باشد.

API 1110:این استاندارد برای بازرسی و تست خطوط لوله انتقال کاربرد دارد.

API 598: این استاندارد برای بررسی ولوها کاربرد دارد.

API RP 572: برای بازررسی و تست مخازن تحت فشار از این استاندارد کاربرد دارد.

API 20D:این استاندارد منحصراً به بررسی و چگونگی آزمون های NDT برای تجهیزات نفت و گاز می پردازد.

API 582:این استاندارد روش های جوشکاری را در صنایع نفت و گاز بررسی می کند.

API 577:مباحث جوشکاری و بازرسی آن در این استاندارد آورده شده است.

Call Now Button