ساخت و ساز سنتی سازه های فولادی با اشکال بال پهن نورد گرم، معمولاً بوسیله  الزامات طراحی ساختمان های اسکلت فلزی کخ مرتبط  به موسسه ساخت و ساز فولادی آمریکا پوشش داده می شوند. زمانی که در سازه از اعضای فولادی نورد سرد استفاده قرار می گیرد، پروژه معمولاً در حوزه الزامات AISI در خصوص طراحی اعضای فلزی نورد سرد قرار می گیرد. به طور مثال، جوشکاری فولاد سازه ای نورد سرد معمولاً زیر پوشش آیین نامه جوش سازه ای انجمن جوش آمریکا بخش D1.1 قرار دارد، در حالی که ورق فولادی با الزامات آیین نامه  AWS بخش D1.3 پوشش داده می شود.

Call Now Button