دمای نورد گرم
در نورد گرم کنترل دما امری مهم است به همین منظور ابتدا مهم این است دمای فلز را به صورت یکنواخت تا مقدار مشخصی بالا برده شود . فرایند نورد نیازبه گرم نگه داشتن قطعه در حرارت مشخص برای زمان طولانی است اگر دمای قطعه یکنواخت نباشد، تغییر شکل ایجاد شده نیز غیر یک نواخت است برای مثال اگر قطعه به اندازه ی کافی و به نحو همگن گرم نشود، سطوح گرم تر بیرونی نسبت به سطوح داخلی که سردتر و محکم تراست زودتر نورد می شوند و اگر پس از گرم کردن قطعه و یا در فاصله ی دو نورد فلز سرد شود، سطوح سرد شده در مقابل تغییر شکل دارای مقاومت می باشند.

Call Now Button