برشکاری با لیزر

یک فرایند گرمایی است که در آن یک اشعه لیزر متمرکز برای ذوب ماده در یک قسمت مورد استفاده قرار می گیرد. در روش برشکاری با لیزر یک جت گاز مواد را از قسمت برش بیرون زده و محل کار را تمیز می کند و یک برش پیوسته به از طریق حرکت اشعه لیزر و هدایت قسمت کار با دستگاه های ماشین کاری کنترل مرکزی ایجاد می شود و با خروج این مذاب توسط گاز کمکی ادامه می یابد.
در این پروسه برای خارج کردن مذاب از شیار برش ورق برشی از گازهای خنثی مثل آرگون یا گازهای فعال مثل اکسیژن استفاده می شود. امتیاز استفاده از گاز اکسیژن در آزاد کردن انرژی و کاستن کشش سطحی است که باعث می شود سرعت برش تا حد قابل قبولی افزایش یابد.

Call Now Button