1

برند

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

اکسین اهواز(فابریک)

ضخامت (mm) 

8

10

12

12

15

15

20

20

25

25

30

30

35

40

40

45

50

60

80

ابعاد (mm)

12000*2000

6000*2000

12000*2000

6000*2000

15000*2000

6000*2000

6000*2000

12000*2000

6000*2000

12000*2000

6000*2000

6000*2000

6000*2000

6000*2000

12000*2000

6000*2000

6000*2000

6000*2000

6000*2000

حالت 

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

تحویل

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهرانبنگاه تهران

بنگاه تهران

قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

2
برند

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت (mm)

2

2

2.5

2.5

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

8

10

12

15
ابعاد (mm)

1000

1250

1000

1250

1000

1250

1500

1000

1250

1500

1000

1250

1500

1000

1250

1500

1500

1500

1500

1500

تحویل

انبار اصفهان

کارخانه

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران
حالت

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید


برند

فولاد گیلان

فولاد گیلان

فولاد گیلان

فولاد گیلان

فولاد گیلان

فولاد گیلان


ضخامت

(mm)

6

6

8

10

12

15


ابعاد

(mm)

6000*1000

6000*1250

6000*1250

6000*1250

6000*1250

6000*1250


تحویل

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران


حالت

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید


برند

فولاد خرم آباد

فولاد خرم آباد

فولاد خرم آباد

فولاد خرم آباد

فولاد خرم آباد

فولاد خرم آباد

فولاد خرم آباد

فولاد خرم آباد


ضخامت

(mm)

15

20

25

30

35

40

60

70


ابعاد

(mm)


6000*1250

6000*1250

6000*1250

6000*1250

6000*1250

6000*1250

طول *1250

طول *1250


تحویل

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران


حالت

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید


برند

فولاد اصفهان

فولاد اصفهان

فولاد اصفهان

فولاد اصفهان


ضخامت

(mm)

15

20

25

30


ابعاد

(mm)

6000*1000

6000*1000

6000*1000

6000*1000


تحویل

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران


حالت

ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید


برند

کاویان

کاویان

کاویان

کاویان

کاویان

کاویان

کاویان

کاویان

کاویان

کاویان


ضخامت

(mm)

12

12

15

15

20

20

25

25

30

30


ابعاد

(mm)

6000*1250

6000*1500

6000*1250

6000*1500

6000*1250

6000*1500

6000*1250

6000*1500

طول *1250

طول*1500


تحویل

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران


حالت

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق

ورق


ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید


برند

قائم اصفهان

 قائم اصفهان

قائم اصفهان

قائم اصفهان


ضخامت

(mm)

12

20

25

30


ابعاد

(mm)

1000*6000

1000*6000

1000*6000

1000*6000


تحویل

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران

بنگاه تهران


حالت

ورق

ورق

ورق

ورق


قیمت

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

لطفا تماس بگیرید

Call Now Button