جوشکاری گاز اکسیژن

جوش هوا-استیلن

از مواد شیمیایی به عنوان آسان ‌کننده روند جوشکاری به کار برده می شود. به خاطر نقاط ضعف جوش‌کاری هوا-استیلن، این نوع از اتصالات جوشی طرفردار کمی در میان صنعتگران دارد.

جوشکاری اکسی-استیلن

از ترکیب استیلن و اکسیژن در فرآیند به کار برده می شود. این ترکیب، قطعات را تا دمای بسیار زیاد گرم می‌کند و این دمای زیاد باعث تولید جوشی بسیار دقیق می‌شود. از طرفی، این ترکیب نسبت به ترکیب‌های دیگر ارزان‌‌تر است. جوشکاری اکسی استیلن معمولا در فرآیند‌های تعمیر و نگهداری به کار برده می شود.

جوش پروپان

این نوع از جوشکاری در صنعت به نام جوش اکسیژن نیز معروف است. در این فرآیند، از شعله گاز اکسیژن یا پروپان برای گرم کردن قطعه به کار برده می شود.

جوشکاری اکسی هیدروژن

ترکیب دقیق اکسیژن و هیدروژن،  جوش‌هایی دقیق در این فرآیند را ایجاد می کند.

جوش کاری گاز و فشار

در این فرایند ابتدا شعله گاز دمایی بسیار بالا تولید می‌کند. سپس از فشار قطعات برای جوش دادن استفاده می‌شود. البته این نوع از جوشکاری امروزه به نوعی منقضی شده است.

Call Now Button