نورد سرد

ورق هایی که از روش نورد گرم با کمترین ضخامت تولید می شوند روی آنها پس از اسید شویی، عمل کم کردن ضخامت و یا تغییر شکل از روش فرایند نورد سرد صورت می پذیرد. پس می توان به این نتیجه رسید که، استفاده از نورد سرد کاهش ضخامت با دقت ابعادی موردنظر ورق های فولادی و نیز حذف نقطه تسلیم را می باشد. اما نقطه تسلیم در واقع باعث بوجود آمدن شرایط تغییر شکل ناهمگن در فرآیند شکل دادن و به ویژه کشش عمیق می شود که حذف آن از موارد مهمی می باشد و انجام چندین کار مکانیکی توسط نورد که به آن نورد بازپخت می گویند باعث حذف نقطه ی تسلیم می گردد.

Call Now Button